Sunday, September 23, 2018
facebook

google plus

Calendar

Sunday, September 23, 2018

  • Vikrami Samvat 2075
  • Shaka Samvat 1940
  • Aashwin Shaka 1
  • Aashwin Parvishte 7
  • Hijari 1439
  • Shukla Paksha Tithi 14
  • Shool Yog up to 4.12 am
  • Shatbhisha Nakshatra up to 9.50 pm 
  • Moon in Aquarius sign